Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2023

  1 maart 1594: Blauwe vinvis gestrand nabij Cadzand

  Gestrand op de Paardenmarkt, zandplaat voor het Sluisse Gat, ongeveer op de grens van Nederland - België. Tekst:
  [1 Meert 1594]
  Item inden jare 94. Den eersten dach der maent Meert, is een grooten verschrickelijcken Vis ghestrant op de kuste van
  Vlaenderen, ontrent Sluysche gat beoosten, was lanck 80. voeten, hebbende in sijn backhuys ontrent 200. tanden, en so swart
  als oft ghet geweest ware, sijn een elle lanck, ende breet bevonden. Is dit ooc niet een voorbode gheweest van die
  schrickelijcke Spaensche Galeyen, daer na tot Sluys ghearriveert, die met haer wreede breede tanden hoopten te vermorselen
  ende te vernielen die Zee-vaert ende Visch Rijcke neyring der vereenichde Landen, maer door Gods ghenade hebben weynich
  wtgerecht, sulcx dat sy ten laetsten wt vreese (ende voor d’innemen van Sluys) hebben sy de Galeyen selver ghestrant ende
  inden gront gheboort waer van eenighe vergaen zijn diemen niet op en conden crijghen, de rest door Gods ghenade zijn in
  onse handen ghevallen naer dat te voren den Oversten Spinola int exploieteren teghens onse Galeyen, is met een Canon
  gheschoten gheweest dat hem de darmen wt den lijve vielen, ende is alsoo in stucken gemorselt ende gheborsten.

  Naam: 
  Robert Duyndam
  Soort: 
  Blauwe vinvis
  Vindplaats: 
  Cadzand
  Aantal: 
  1
  Geslacht: 
  Onbekend