Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2023

  1 maart 1594: Blauwe vinvis gestrand nabij Cadzand

  Gestrand op de Paardenmarkt, zandplaat voor het Sluisse Gat, ongeveer op de grens van Nederland - België. Tekst: [1 Meert 1594] Item inden jare 94. Den eersten dach der maent Meert, is een grooten verschrickelijcken Vis ghestrant op de kuste van Vlaenderen, ontrent Sluysche gat beoosten, was lanck 80. voeten, hebbende in sijn backhuys ontrent 200. tanden, en so swart als oft ghet geweest ware, sijn een elle lanck, ende breet bevonden. Is dit ooc niet een voorbode gheweest van die schrickelijcke Spaensche Galeyen, daer na tot Sluys ghearriveert, die met haer wreede breede tanden hoopten te vermorselen ende te vernielen die Zee-vaert ende Visch Rijcke neyring der vereenichde Landen, maer door Gods ghenade hebben weynich wtgerecht, sulcx dat sy ten laetsten wt vreese (ende voor d’innemen van Sluys) hebben sy de Galeyen selver ghestrant ende inden gront gheboort waer van eenighe vergaen zijn diemen niet op en conden crijghen, de rest door Gods ghenade zijn in onse handen ghevallen naer dat te voren den Oversten Spinola int exploieteren teghens onse Galeyen, is met een Canon gheschoten gheweest dat hem de darmen wt den lijve vielen, ende is alsoo in stucken gemorselt ende gheborsten.

  Locatie

  Naam: 
  Robert Duyndam
  Soort: 
  Blauwe vinvis
  Vindplaats: 
  Cadzand
  Aantal: 
  1
  Geslacht: 
  Onbekend
  Locatie